Algemene Voorwaarden Diëtist Bewust en Gezond

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur die u niet bij de verzekering kunt indienen. Hierbij wordt uitgegaan van de tijd die is gereserveerd. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Een tijdig antwoord van de diëtist is niet noodzakelijk.

3. Tarieven en vergoedingen
3.1          Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. De diëtist is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de diëtist zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

3.2          Basisverzekering & aanvullende verzekering

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar. Deze tijd omvat zowel de contacttijd als de tijd voor het opstellen van een individueel dieetvoorschrift. Altijd afgerond in kwartieren. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Bewust en Gezond levert gecontracteerde zorg voor de meeste zorgverzekeraars. Dit gaat ten koste van uw eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. Bewust en Gezond hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Huisbezoeken worden alleen gedaan op indicatie van de huisarts. De meest actuele tarieven kunt u vinden op de polis van uw zorgverzekeraar of kunt u navragen bij uw diëtist.

3.3          Ketenzorg
Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in zogenaamde ketenzorg (DBC’s). Uw huisarts en uw diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt (deze behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico). Voor ketenzorg is een verwijzing van de huisarts verplicht. Bewust en Gezond heeft een contract voor het leveren van ketenzorg bij Zorggroep Cohaesie B.V. en Zorggroep Haringvliet.

3.4          Niet-gecontracteerde zorg
De diëtist zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, is de opdrachtgever zelf de betaling verschuldigd. U ontvangt hiervoor een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen (Eventueel kunt u ook met pin betalen in de praktijk). Voor de geleverde zorg buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar om worden de volgende tarieven direct bij de cliënt in rekening gebracht:

Tarieven:

Kennismakingsgesprek (15 minuten)                                                            € Gratis
Intakegesprek (60 minuten direct en 30 minuten indirect)                      € 120,00
Vervolgconsult (30 minuten)                                                                           € 40,00
Telefonisch consult (per 15 minuten)                                                            € 20,00
Huisbezoek toeslag (eenmalig vast bedrag)                                                 € 28,00
Niet-nagekomen afspraak (gereserveerde tijd, per 15 minuten)            € 20,00

Deze tarieven komen dus voor u rekening indien:
– U niet verzekerd bent
– De 3 uren in de basisverzekering en de eventuele uren uit de aanvullende verzekering gebruikt zijn
– Bewust en Gezond geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de cliënt bij aangesloten is. (Dit bedrag kunt u wel grotendeels of geheel declareren bij uw zorgverzekeraar). Bewust en Gezond is doorgaans aangesloten bij de meeste zorgverzekeraars.
– Indien een afspraak niet is nagekomen (het volledige tarief voor de gereserveerde tijd)

3.5          tijd in rekening gebracht
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten: directe en indirecte tijd. De totaal besteedde tijd wordt afgerond op kwartieren.
– Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
– Indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan onder andere: het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Voedingsgerelateerde vragen kunnen tijdens de consulten worden behandeld. Mochten er dringende vragen tussen de consulten door zijn kunnen deze per mail worden gesteld. Het kan zijn dat er meer uitleg/informatie nodig is, hiervoor wordt een telefonisch consult ingepland en in rekening gebracht.

4. Beëindigen behandeling

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd,

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

10. Klachten

Bewust en Gezond doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Bewust en Gezond zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl

11. Intellectuele eigendom

De diëtist behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de diëtist noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de diëtist verstrekt zijn.

12. Privacy

De diëtist is gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Bewust en Gezond gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. Er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Vanaf mei 2018 is er vanuit de wet AVG een aparte privacyverklaring opgesteld. Onze privacyverklaring is te vinden op onze website.

13. Contactgegevens

Bewust en Gezond
De Struytse Hoeck 17-19
3224HA Hellevoetsluis

0181-330191
info@bewustengezond.nl
www.bewustengezond.nl

Daisy van Rij – Diëtist
06-40507175
daisy@bewustengezond.nl